1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POJMY

1.1. Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, kde je predmetom kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.coffeefactory.sk.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby len pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (COFFEE FACTORY, s.r.o.) so spotrebiteľom.

VOP sú súčasťou každej uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len „Obchodný zákonník“), všetky zákony v znení ich neskorších predpisov.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania, resp. obchodovania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi VOP v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

1.2. Predávajúci
Kontaktné údaje:
COFFEE FACTORY s.r.o.
Rohozná 490/47
976 56 Pohronská Polhora
IČO: 36 648 230
DIČ: 2022 194 570
IČ DPH: SK 2022 194 570

zápis: obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo:  11550/S

Banka: FIO banka, č.ú. 2301591448/8330
IBAN: SK92 8330 0000 0023 0159 1448
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
telefonické spojenie: +421 909 91 97 79
emailové spojenie: kaps@coffeefactory.sk
(ďalej len “Predávajúci”)

1.3 Kupujúci
Kupujúci zákazník je:
Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami.
Podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami.
Kupujúcim  sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu www.coffeefactory.sk, ktorý má právo si vybrať a objednať produkty na stránke Predávajúceho. Kupujúci zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke Predávajúceho objedná akékoľvek produkty z ponuky (ďalej len “Zákazník”). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Predávajúci povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Predávajúceho na jeho stránke.

1.4 Objednávka:
Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Predávajúcim, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou. Tovarom sa na účely prevádzkovania internetového obchodu rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade tohto internetového obchodu.

1.5 Registrácia:
Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Predávajúci vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Predávajúcim. (bližšie informácie sú v stati  Ochrana osobných údajov). Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú história objednávok, nákupný košík, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.

2. INFORMÁCIE O TOVARE A SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU:

2.1 Informácie o tovare
Ceny na stránke www.coffeefactory.sk sú  uvádzané vrátane DPH 20 %.  Sme platcami DPH. Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak.

2.2 Výber a objednanie tovaru – registrovaní Zákazníci:
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru na stránke Predávajúceho.
Po dokončení objednávky (stlačením tlačítka “Odoslať  objednávku”) sa stáva objednávka  záväznou. Po jej prijatí  do  objednávkového systému Zákazník obdrží  potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.

2.3 Výber a objednanie tovaru – Objednávka bez registrácie:
V e-shope je možné využiť objednanie tovaru aj bez registrácie. Zvolením tejto možnosti si môže Zákazník  objednať tovar zadaním svojho mena, adresy a kontaktu (e-mail, tel. číslo) na stránke, ale nebude mu vytvorený užívateľský účet (nebude zaregistrovaný) – nevzťahujú sa na neho v tomto prípade výhody registrovaných Zákazníkov a nie je možné si tieto výhody nárokovať. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Pri opätovnom objednávaní je potrebné znova zadať všetky povinné údaje.

2.4. Priebeh objednávky
Po rozkliknutí produktu si Zákazník vyberá, pri produktoch označených ako  káva, hmotnosť, mletie a počet kusov tovaru. V prípade moka kávovarov si vyberá Zákazník len množstvo. Následne stlačí button s názvom “Pridať do košíka”. Po tomto kroku si Zákazník musí otvoriť svoj košík klikom na ikonu v pravom hornom rohu stránky s názvom “Košík”.  Otvorí sa okno s editovateľnou objednávkou, ktorú si v eshope vytvoril. Pre zmenu počtu kusov v objednávke je možné šípkami pridať alebo odobrať počet objednaných kusov. Pre kontrolu objednávka a posunutie sa k ďalšiemu kroku pred platbou stlačí zákazník button “Skontrolovať a objednať”. V tomto kroku vyplní Zákazník “fakturačné údaje” a v prípade, že je adresa pre doručenie iná ako fakturačná, vyplní aj tú. Ďalej vyplní spôsob platby a dopravy, zaškrtne políčko ” a prechádza na potvrdenie svojej objednávky stlačením buttonu “Objednať s povinnosťou platby”. Týmto krokom záväzne objednáva tovar.

2.5. Odoslanie objednávky
Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami . Nevyhnutnou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných v procese objednávania tovaru (registrácia zákazníka, objednávanie tovaru). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom a jej prijatím Predávajúcim.

2.6. Bližšie informácie o dodacích a platobných podmienkach sú v stati PLATBA A DODANIE TOVARU , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:
dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho  spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, kedy maximálnou lehotou dodávky je v zmysle zákona 30 dní, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Zákazník je povinný:
– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

V prípade, že si Zákazník tovar aj napriek závaznej objednávke neprevezme , si vyhradzuje Predávajúci právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. STORNO OBJEDNÁVKY:

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť maximálne do 6 hodín, a to buď e-mailom na adresu kaps@coffeefactory.sk (v predmete e-mailu musí byť uvedené “STORNO” a v texte číslo objednávky) alebo telefonicky na 0905 91 97 79 .
Prípady, ak Zákazník stornuje objednávku neskôr, než v uvedenej lehote  sa budú riešiť osobitne, na základe dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom, avšak akceptovanie takéhoto storna je pre Predávajúceho  nezáväzné a nepovinné.
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar nebol ešte odoslaný Zákazníkovi, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená – odoslaná do 15 dní späť bezhotovostným prevodom (príp. podľa dohody aj inak).
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar už bol odoslaný Zákazníkovi, Zákazník je povinný prevziať tovar, avšak má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (pozri “Odstúpenie od kúpnej zmluvy”)
Predávajúci si vyhradzuje právo nerealizovať  objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku..
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude neodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s Predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo použitím PPP-U v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.
Rovnako si predávajúci vyhradzuje nerealizovať objednávku v prípade podozrenia zo zneužitia objednávkového systému vytvorením falošnej objednávky.

6. SPÔSOB PLATBY A DODANIA TOVARU:

Zákazník má možnosť vybrať si zo spôsobov platby, ktorý mu  vyhovuje.
– Bankový prevod / Vklad na účet – Zákazník na  účet SK1383300000002400801754  prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky.
– V hotovosti pri Dobierke – Zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí kuriérovi.
– Pri osobnom odbere na predajni.

Zákazník má možnosť vybrať si zo spôsobov dodania, ktorý mu  vyhovuje.
– Dodanie kuriérskou službou.
– Osobný odber.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY:

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkový priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku). Podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. je Predávajúci povinný: vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Za náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Zákazník urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie Zákazníka na internetovú stránku Predávajúceho, počas ktorej Zákazník vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru. Tento nárok vzniká iba vtedy, ak Zákazník okrem povinných náležitostí zároveň predloží Predávajúcemu písomné doklady preukazujúce vynaložené náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Podľa § 12 ods. 5 zákona č.102/2014 Z.z.:
Ak sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
Odstúpenie od zmluvy je povinný Zákazník urobiť písomnou formou zaslaním e-mailu na e-mailovu adresu Predávajúceho.  Vzorové tlačivo na odstúpenie od zmluvy: kliknite TU.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu Zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zákazník zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod.  a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky – doporučene (ale nie na dobierku!), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť.
V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom (nerozbalenom) pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.

8.REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť reklamáciu  s presným označením vady tovaru aj spolu s reklamovaným tovarom /vo forme poistenej zásielky, nie na dobierku/ na vlastné náklady na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník s tovarom obdržal pri prevzatí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Záručná doba vymeneného tovaru začína plynúť znova od prevzatia veci. To isté platí aj ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Riešenie sporov medzi Zákazníkom a Predávajúcim sa riadi zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – dostupné na webovej stránke SOI.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,
974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho
Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.3.2016