REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačný poriadok upravuje postup Kupujúceho, ktorý je v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa spotrebiteľom pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode spolu s postupom Predávajúceho pri plnení jeho povinností vyplývajúcich mu zo zodpovednosti za vady tovaru predávaného v Elektronickom obchode v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho zverejnených na webovom sídle Predávajúceho. Účinnosť Reklamačného poriadku sa riadi účinnosťou Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ sa v Reklamačnom poriadku výslovne neuvádza inak, slová, slovné spojenia alebo aj ucelené súbory viacerých slov začínajúce veľkým začiatočným písmenom (pojmy) použité v Reklamačnom poriadku majú význam udelený im Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 1. ZÁRUČNÁ DOBA 
 • Podľa bodu 11.3 Všeobecných obchodných podmienok trvá záručná doba tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode dvadsaťštyri mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je tovar zakúpený v Elektronickom obchode potravinou v zmysle Zákona o potravinách záručná doba uplynie Dňom minimálnej spotreby uvedeným na obale tovaru.
 1. PODMIENKY A SPÔSOBREKLAMÁCIE
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode môže Kupujúci uplatniť výlučne u Predávajúceho spôsobom uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku v záručnej dobe. V prípade, ak je tovar zakúpený v Elektronickom obchode potravinou v zmysle Zákona o potravinách, ktorá sa rýchlo kazí, možno práva zo zodpovednosti za vady takéhoto tovaru uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni prevzatia tovaru Kupujúcim, inak tieto práva zanikajú.
 • V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že (a) tovar zakúpený v Elektronickom obchode má vady v zmysle bodu 11.2 VOP alebo (b) sa vady na tovare zakúpenom v Elektronickom obchode prejavili počas plynutia záručnej doby podľa bodu 2.1 Reklamačného poriadku, je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode prostredníctvom na to určeného reklamačného formulára Predávajúceho (ďalej aj len ako „Reklamačný formulár“) dostupného na www.coffefactory.sk/[] odoslaného Predávajúcemu.
 • Kupujúci je pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode (reklamácii) povinný odoslať na adresu Predávajúceho riadne vyplnený Reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom zakúpeným v Elektronickom obchode, spolu s kópiou daňového dokladu podľa bodu 7.5 Všeobecných obchodných podmienok vzťahujúceho sa k reklamovanému tovaru na Trvanlivom nosiči a kópiu záručného listu (ak bol záručný list vydaný). Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode aj osobne v Predajni u zamestnanca Predávajúceho povereného na vybavovanie reklamácií.
 • Kupujúci v Reklamačnom formulári uvedenie, či vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode považuje za odstrániteľné alebo neodstrániteľné, na základe ktorej skutočnosti vyberie ním uplatňované právo zo zodpovednosti za vady tovaru vyplývajúce mu z ust. § 622 alebo z ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
 • Ak má tovar zakúpený v Elektronickom obchode vadu, ktorú s ohľadom na jej povahu možno odstrániť, má Kupujúci právo (a)požadovať od Predávajúceho bezplatné odstránenie vady tovaru (opravu); alebo (b) požadovať od Predávajúceho výmenu tovaru prípadne ak sa vada týka len časti tovaru tak výmenu vadnej časti tovaru a to za predpokladu, že Predávajúcemu nevzniknú v dôsledku výmeny tovaru alebo jeho časti neprimerané náklady vo vzťahu k Cene tovaru alebo závažnosti vady tovaru.
 • Ak má tovar zakúpený v Elektronickom obchode vadu, ktorú s ohľadom na jej povahu nemožno odstrániť a takáto vada bráni tomu, aby bolo možné tovar užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo (a) na výmenu tovaru alebo (b) na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.4 písm. d) Všeobecných obchodných podmienok.
 • Ak má tovar zakúpený v Elektronickom obchode vadu, ktorú s ohľadom na jej povahu nemožno odstrániť avšak takáto vada nebráni tomu, aby bolo možné tovar užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 • Ak sa na tovare v zakúpenom v Elektronickom obchode po odstránení reklamovanej vady (oprave) opätovne vyskytne odstrániteľná vada, v dôsledku ktorej skutočnosti nemôže Kupujúci tovar zakúpený v Elektronickom obchode riadne užívať alebo má tovar zakúpený v Elektronickom obchode väčší počet vád, pre ktoré nemôže Kupujúci tovar zakúpený v Elektronickom obchode riadne užívať, má Kupujúci právo (a) na výmenu tovaru alebo (b) na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.4 písm. d) Všeobecných obchodných podmienok.
 • Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim podľa bodu 3.7 písm. b) Reklamačného poriadku alebo podľa bodu 3.9 písm. b) Reklamačného poriadku sa spravujú ustanoveniami článku 14 Všeobecných obchodných podmienok (ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM) a ustanoveniami článku 16 Všeobecných obchodných podmienok (VRÁTENIE TOVARU KUPUJÚCIM PO ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY).
 1. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
 • Predávajúci bezprostredne po uplatnení práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Kupujúcim skontroluje, či Kupujúci riadne vyplnil Reklamačný formulár, priložil k Reklamačnému formuláru reklamovaný tovar zakúpený v Elektronickom obchode a kópiu daňového dokladu podľa bodu 7.5 Všeobecných obchodných podmienok vzťahujúceho sa k reklamovanému tovaru na Trvanlivom nosiči.
 • V prípade, ak Kupujúci (a) riadne nevyplnil Reklamačný formulár Predávajúci vyzve Kupujúceho, aby v lehote pätnástich kalendárnych dní odstránil nedostatky Reklamačného formulára; (b) vyplnil Reklamačný formulár riadne (uviedol všetky vo formulári požadované údaje a v závislosti o ním tvrdených vád zvolil uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru) Predávajúci vydá Kupujúcemu o uplatnení práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamácii) potvrdenie.
 • V prípade, ak Kupujúci spolu s riadne vyplneným Reklamačným formulárom nedoručí aj reklamovaný tovar zakúpený v Elektronickom obchode spolu s kópiou daňového dokladu podľa bodu 7.5 Všeobecných obchodných podmienok vzťahujúceho sa k reklamovanému tovaru na Trvanlivom nosiča kópiu záručného listu (ak bol záručný list vydaný) v lehote tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia Reklamačného formulára na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Kupujúcim sa neprihliada.
 • Predávajúci po tom, ako mu bude zo strany Kupujúceho doručený riadne vyplnený Reklamačný formulár, reklamovaný tovar zakúpený v Elektronickom obchode a daňový doklad podľa bodu 7.5 Všeobecných obchodných podmienok vzťahujúceho sa k reklamovanému tovaru na Trvanlivom nosiči obhliadne reklamovaný tovar a ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného tovaru do tridsiatich kalendárnych dní určí jeden zo spôsobov vybavenia reklamácie podľa bodu 4.6. Reklamačného poriadku.
 • Ak Predávajúci nezamietne reklamáciu podľa bodu 4.6 písm. f) Reklamačného poriadku určí niektorý zo spôsobov vybavenia reklamácie podľa bodu 4.6 písm. a) až d) Reklamačného poriadku na základe skutočne zistenej vady reklamovaného tovaru a Kupujúcim zvoleného práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode uvedeného v Reklamačnom formulári. V prípade, ak Kupujúci pri vyplnení Registračného formulára nesprávne vyhodnotil vadu s ohľadom na jej odstrániteľnosť, na základe čoho nesprávne zvolením uplatňované právo zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, určí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci s ohľadom na skutočne zistenú vadu reklamovaného tovaru a ust. § 622 alebo z ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci o určenom spôsobe vybavenia reklamácie vhodným spôsobom oboznámi Kupujúceho.
 • Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode jedným z nasledovných spôsobov:
 • bezplatným odstránením vady tovaru (opravou) a odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu v prípade, ak (i) boli vady reklamovaného tovaru odstrániteľné a Kupujúci v Reklamačnom formulári ako právo zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode zvolil odstránenie vád tovaru, pri ktorom však možno dôvodne predpokladať vznik neprimerane vysokých nákladov na strane Predávajúceho; alebo (ii) boli vady reklamovaného tovaru odstrániteľné a Kupujúci v Reklamačnom formulári ako právo zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode zvolil výmenu tovaru;
 • výmenou tovaru a odovzdaním nového tovaru Kupujúcemu v prípade, ak (i) boli vady reklamovaného tovaru odstrániteľné a Kupujúci v Reklamačnom formulári ako právo zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode zvolil výmenu tovaru a Predávajúcemu v spojitosti s výmenou tovaru nevzniknú neprimerané výdavky; (ii) boli vady reklamovaného tovaru neodstrániteľné a bránili tomu, aby bolo možné reklamovaný tovar užívať ako tovar bez vady a Kupujúci v Reklamačnom formulári ako právo zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode zvolil výmenu tovaru; alebo (iii) ak Predávajúci zvolí ako spôsob odstránenia vady reklamovaného tovaru namiesto bezplatnej opravy vady tovaru výmenu reklamovaného tovaru a Kupujúcemu tým nebudú spôsobené závažné ťažkosti;
 • vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Kupujúcemu v prípade, ak boli vady reklamovaného tovaru neodstrániteľné avšak nebránili tomu, aby bolo možné reklamovaný tovar užívať;
 • vrátením Kúpnej ceny Kupujúcemu v prípade, ak (i) boli vady reklamovaného tovaru neodstrániteľné a bránili tomu, aby bolo možné reklamovaný tovar užívať ako tovar bez vady a Kupujúci dôvodne odstúpil od Kúpnej zmluvy podľa bodu 3.7 písm. b) Reklamačného poriadku; alebo (ii) sa na reklamovanom tovare po predchádzajúcom odstránení jeho vád opätovne vyskytla odstrániteľná vada, v dôsledku ktorej skutočnosti nemohol Kupujúci tovar zakúpený v Elektronickom obchode riadne užívať alebo mal reklamovaný tovar väčší počet vád, pre ktoré Kupujúci nemohol reklamovaný tovar riadne užívať a Kupujúci dôvodne odstúpil od Kúpnej zmluvy podľa bodu 3.9 písm. b) Reklamačného poriadku;
 • odoslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia v prípadoch, keď bola reklamácia vybavená spôsobom podľa písm. a) až d) tohto bodu 4.6 Reklamačného poriadku a Kupujúci neprevzal alebo odmietol prevziať plnenie zo strany Predávajúceho; 
 • zamietnutím reklamácie v prípade, ak (i) Predávajúcim neboli zistené žiadne z vád reklamovaného tovaru uvedené v Reklamačnom formulári;(ii) je zrejmé, že vady tovaru boli spôsobené konaním v rozpore s pokynmi a informáciami týkajúcimi sa tovaru uvedenými v Dokumentoch súvisiacich s tovarom alebo opomenutím konania Kupujúceho, na ktoré bol Kupujúci povinný podľa Dokumentov súvisiacich s tovarom; (iii) Predávajúcim vytýkané nedostatky tovaru nie sú vadami v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov; alebo (iv) existujú osobitné dôvody, s ohľadom na ktoré možno uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Kupujúcim považovať za nedôvodné alebo účelové; pokiaľ sa v Reklamačnom poriadku výslovne neuvádza inak.
 • Predávajúci po určení jedného zo spôsobov vybavenia reklamácie podľa bodu 4.6 Reklamačného poriadku vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch môže byť reklamácia vybavená aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode. Lehota na vybavenie reklamácie podľa predchádzajúcej vety začína plynúť odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Predávajúcim alebo odo dňa určeného Zákonom o ochrane spotrebiteľa za predpokladu vzniku skutočnosti neupravenej v Reklamačnom poriadku.
 • V prípade, ak Kupujúci svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode uplatnil u Predávajúceho počas prvých dvanástich kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, môže byť reklamácia tovaru vybavená spôsobom podľa bodu 4.6 písm. f) Reklamačného poriadku len na základe odborného posúdenia spĺňajúceho obsahové náležitosti podľa ust. § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný v lehote najneskôr do štrnástich dní odo dňa vybavenia reklamácie poskytnúť Kupujúcemu fotokópiu Odborného posúdenia.
 • V prípade, ak Kupujúci svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode uplatnil u Predávajúceho do uplynutí prvých dvanástich kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a Predávajúci vybavil reklamáciu tovaru podľa bodu 4.6 písm. f) Reklamačného poriadku, je Predávajúci povinný v Doklade o vybavení reklamácie (pojem definovaný v ďalšom texte Reklamačného poriadku) uviesť komu môže Kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie.Ak bude reklamovaný tovar Kupujúcim zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia. V prípade, ak Kupujúci Odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť u Predávajúceho znova; počas vykonávania Odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa opätovného zodpovednosti za vady tovaru všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Predávajúci v takom prípade nemôže vybaviť opätovnú reklamáciu tovaru spôsobom bodu 4.6 písm. f) Reklamačného poriadku.
 • Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad (ďalej aj len ako „Doklad o vybavení reklamácie“), v obsahu ktorého bude uvedené najmä akým spôsobom bola vybavená reklamácia Kupujúceho, odôvodnenie zamietnutia reklamácie ak bola reklamácia vybavená spôsobom podľa bodu 4.6 písm. f) Reklamačného poriadku prípadne iné Predávajúcim určené informácie. Predávajúci je povinný vydať Doklad o vybavení reklamácie v lehote najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Kupujúcim u Predávajúceho, najneskôr však do uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie ak táto začala plynúť až dňom prevzatia reklamovaného tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode Predávajúcim po uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru.
 • V prípade, ak Predávajúci jedným zo spôsobov vybavenia reklamácie podľa bodu 4.6 Reklamačného poriadku nevybaví reklamáciu v lehote podľa bodu 4.7 Reklamačného poriadku, Kupujúci je oprávnený (a) odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 14.4 písm. d) Všeobecných obchodných podmienok; alebo (b) požadovať výmenu reklamovaného tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode za nový tovar.
 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA REKLAMAČNÉHO PORIADKU
 • Predávajúci je povinný okrem potvrdenia o uplatnení práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru podľa bodu 4.2 Reklamačného poriadku vydať aj potvrdenie o vykonaní opravy reklamovaného tovaru a dobe trvania tejto opravy, za predpokladu, že reklamácia tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode bola vybavené spôsobom podľa bodu 4.6 písm. a) Reklamačného poriadku. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode až do doby, keď Kupujúci po vykonaní opravy reklamovaného tovaru bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 • Ak bola reklamácia tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode vybavené spôsobom podľa bodu 4.6 písm. b) Reklamačného poriadku začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru Kupujúcim.
 • V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu je oprávnený pristúpiť k alternatívnemu riešeniu sporov podľa článku 20 Všeobecných obchodných podmienok (ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV).

Tlačivo na odstúpenie od zmluvy