OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Primárnym účelom tohto dokumentu, je oboznámenie návštevníka elektronického obchoduhttps://coffeefactory.sk/ (ďalej aj len ako „e-shop“) o právnom základe, účele, rozsahu a spôsobe spracovania jeho osobných údajov obchodnou spoločnosťouCOFFEE FACTORY, s.r.o., so sídlom Stavebná 1/C, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, IČO: 36 648 230, DIČ: 2022 194 570, IČ DPH: SK 2022 194 570, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 11550/S(ďalej aj len ako „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom e-shopu, ako aj o spôsobe používania získaných osobných údajov a právach osôb, ktorých osobné údaje boli spracované Prevádzkovateľom (ďalej aj len ako „Dotknutá osoba“) vyplývajúcich mu z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo takúto fyzickú osobu identifikovať (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (údaje označujúce geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby), online identifikátor, znaky a charakteristiky, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po celý čas využívania služieb e-shopu, v rozsahu závislom od miery využitia e-shopom ponúkaných služieb,ako aj po zakúpení tovaru ponúkaného na predaj v systéme e-shopuDotknutou osobou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje primárne na účely (i) sledovania návštevnosti e-shopu a zlepšovania Prevádzkovateľom poskytovaných služieb, (ii) zjednodušenia procesu registrácie a nakupovania v e-shope, (iii) spracovania objednávky a splnenia zákonných a zmluvných povinnostívyplývajúcich Prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a účinných Všeobecných obchodných podmienok(ďalej aj len ako „Všeobecné obchodné podmienky“)v prípade uzavretia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou bude Dotknutá osoba, ako aj na účely chránenia právnych záujmov Prevádzkovateľa; (iv) zobrazovania a odosielania cielených marketingových ponúk na kúpu tovaru ponúkaného na predaj v systéme e-shopu; a (v) plnenia povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané (i) na základe súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov (Článok 6 bod 1. písm. a) Nariadenia; ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov); (ii) v dôsledku vzniku povinnosti Prevádzkovateľa plniť jeho povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba (Článok 6 bod 1. písm. b) Nariadenia; ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov), a to aj bez súhlasu Dotknutej osoby; (iii) v prípadoch, keď je takéto spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (Článok 6 bod 1. písm. c) Nariadenia; ust. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov), a to aj bez súhlasu Dotknutej osoby; a (iv) na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (Článok 6 bod 1. písm. f) Nariadenia; ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov), a to aj bez súhlasu Dotknutej osoby.

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V závislosti od miery využitia služieb e-shopu Dotknutou osobou, ako aj v závislosti od skutočnosti, či si Dotknutá osoba prostredníctvom systému e-shopu zakúpi v ňom ponúkaný tovar, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu.

 • Spracúvanie osobných údajov pri prezeraní e-shopu

 

 • Pri navštívení e-shopu sú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a bez súhlasu Dotknutej osoby spracúvané údaje o správaní Dotknutej osoby v systéme e-shopu, a to za účelom vytvárania prispôsobených reklám a ponúk zobrazovaných v systéme e-shopu, čo možno v najväčšej miere personalizovaných pre detegované požiadavky Dotknutej osoby. Údaje o správaní Dotknutej osoby v systéme e-shopu spracúvané na účely vytvárania prispôsobených reklám a ponúk sú Prevádzkovateľom uchovávané po dobu [].

 

 • Pri prezeraní e-shopu sú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a bez súhlasu Dotknutej osobyza účelom získania informácií slúžiacich najmä na vylepšenie systému e-shopu a jeho funkčnosti, prispôsobenie systémue-shopu jeho návštevníkom, vytváranie štatistík návštevnosti e-shopu a jeho jednotlivých stránok, vyhodnotenie úspešnosti a účinnosti reklamných kampaní Prevádzkovateľa, testovanie nových funkcií systému e-shopu a predchádzanie narušenia bezpečnosti systému e-shopu spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu (i) unikátneho číselného označenia elektronického zariadenia Dotknutej osoby pripojeného k internetovej sieti pomocou internetového protokolu (IP adresa) využitého na prehliadanie e-shopu; (ii) označenia operačného systému elektronického zariadenia Dotknutej osoby využitého na prehliadanie e-shopu a jeho jazykové nastavenie; (iii) označenie internetového prehliadača využitého Dotknutou osobou na prehliadanie e-shopu a jeho jazykové nastavenie; a (iv) URL adresa internetovej stránky, z ktorej bola Dotknutá osoba presmerovaná na webové sídlo e-shopu. Osobné údaje Dotknutej osoby sú na tieto účely Prevádzkovateľom uchovávané po dobu [].

 

 • Pri návšteve e-shopu sú do elektronického zariadenia Dotknutej osoby využitého na prehliadanie e-shopu ukladané súbory cookies podľa článku 3. (SÚBORY COOKIES A PIXELY) tohto dokumentu.

 

 • Spracúvanie osobných údajov pri registrácii v systéme e-shopu

 

 • V prípade, ak sa Dotknutá osoba rozhodne zaregistrovať sa v systéme e-shopu podľa Všeobecných obchodných podmienoka vytvoriť si tak užívateľské konto, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, v rozsahu a spôsobom uvedeným v bode 1.1 (Spracúvanie osobných údajov pri prezeraní e-shopu) tohto dokumentu.

 

 • Pri registrácii Dotknutej osoby v systéme e-shopu Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby nad rámec uvedený v bode 1.1 (Spracúvanie osobných údajov pri prezeraní e-shopu) tohto dokumentu v rozsahu meno a priezviskoakontaktné údaje (adresa pre doručovanie elektronickej pošty)na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to bez súhlasu Dotknutej osoby.Dotknutá osoba môže pri registrácii v systéme e-shopu na základe svojho rozhodnutia uviesť aj iné osobné údaje (napr. adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie) za účelom zjednodušenia vytvorenia objednávky v systéme e-shopu. Dotknutá osoba môže byť aj bez predchádzajúcej registrácie v systéme e-shopu identifikovaná systémom e-shopu prostredníctvom súborov cookies, uložených do elektronického zariadenia Dotknutej osoby využitého na prehliadanie e-shopu podľa článku 3. (SÚBORY COOKIES A PIXELY) tohto dokumentu avšak len v rozsahu osobných údajov získaných Prevádzkovateľom pri prezeraní e-shopu.

 

 • V prípade, ak sa Dotknutá osoba zaregistruje v systéme e-shopu za účelom zabezpečenia prehľadnej evidencie jej objednávok a zjednodušenia postupu pri vytváraní ďalších objednávok Dotknutou osobou,Prevádzkovateľ okrem už spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby ďalej spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu uvedenom Dotknutou osobou pri registrácii v systéme e-shopu tzn. meno a priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo a adresa pre doručovanie elektronickej pošty) spolu s údajmi o objednávkach vykonaných Dotknutou osobou v systéme e-shopu, prípadne aj osobné údaje v rozsahu adresa trvalého pobytu, adresa na účely doručovania(ak tieto boli dobrovoľne uvedené Dotknutou osobou) za účelom (i) zlepšenia Prevádzkovateľom poskytovaných služieb a funkčnosti systému e-shopu;(ii) evidencie objednávok Dotknutej osoby a zjednodušenia procesu vytvorenia objednávky v systéme e-shopu Dotknutou osobou; a (iii) vytvárania prispôsobených reklám a ponúk odosielaných Dotknutej osobe.

 

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané pri registrácii v systéme e-shopu počas trvania registrácie Dotknutej osoby v systéme e-shopu, ktorú (registráciu) je Dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia zrušiť.

 

 • Spracúvanie osobných údajov vykonaním objednávkytovaru v e-shope

 

 • V prípade, ak sa Dotknutá osoba rozhodne objednať tovar ponúkaný v systéme e-shopu podľa Všeobecných obchodných podmienok, Prevádzkovateľom už boli spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby, v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku 1.1 (Spracúvanie osobných údajov pri prezeraní e-shopu) tohto dokumentu a v bode 1.2 (Spracúvanie osobných údajov pri registrácii v systéme e-shopu) tohto dokumentu, ak Dotknutá osoba vykonala registráciu v systéme e-shopu pred vykonaním objednávky tovaru ponúkaného v e-shope.

 

 • V prípade, ak Dotknutá osoba objedná v systéme e-shopu ponúkaný tovar, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v nižšie uvedenom rozsahu a nad rámec uvedený v bode 1.1 (Spracúvanie osobných údajov pri prezeraní e-shopu) a bode 1.2(Spracúvanie osobných údajov pri registrácii v systéme e-shopu) tohto dokumentu, ak sa Dotknutá osoba registrovala v systéme e-shopu pred nákupom tovaru ponúkaného v e-shope na (i) základe vzniku povinnosti Prevádzkovateľa plniť jeho povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba ako kupujúci v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, a to bez súhlasu Dotknutej osoby; a (ii) základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa bez súhlasu Dotknutej osoby.

 

 • Spracúvanie osobných údajov pri objednaní tovaru v systéme e-shopu,na základe vzniku povinnosti Prevádzkovateľa plniť jeho povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba

 

 • V prípade, ak si Dotknutá osoba objedná tovar ponúkaný v e-shope bez registrácie v systéme e-shopu Prevádzkovateľ okrem už spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby ďalej spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na účely doručovania, kontaktné údaje (telefónne číslo a adresa pre doručovanie elektronickej pošty) spolu s údajmi o objednávkach vykonaných Dotknutou osobou v systéme e-shopu za účelom (i) riadneho spracovania Dotknutou osobou vykonanej objednávky; (ii) informovania Dotknutej osoby o spôsobe vybavenia objednávky, (iii) informovania Dotknutej osoby o odovzdaní v systéme e-shopu zakúpeného tovaru na prepravu dopravcovi; (iv) dodania v systéme e-shopu zakúpeného tovaru (v súvislosti s dodaním zakúpeného tovaru sú osobné údaje Dotknutej osoby poskytované vybraným dopravcom; bližšie pozri bod 1.5 tohto dokumentu); (v) evidencie úhrady kúpnej ceny tovaru zakúpeného v systéme e-shopu; (vi) evidencie objednávok Dotknutej osoby; (vii) vybavenia prípadných reklamácií tovaru zakúpeného v systéme e-shopu; a (viii) evidencie plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy Dotknutou osobou podľa Všeobecných obchodných podmienok (len v prípade, ak bol tovar ponúkaný v e-shope zakúpený fyzickou osobou – spotrebiteľom); a (vii) vytvárania prispôsobených reklám a ponúk odosielaných Dotknutej osobe.

 

 • V prípade, ak si Dotknutá osoba zakúpi tovar ponúkaný v e-shope, pričom pred odoslaním objednávky tovaru ponúkaného v e-shope vykonala registráciu v systéme e-shopu, Prevádzkovateľ použije na účely splnenia svojho záväzku dodať tovar vyplývajúceho mu zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, osobné údaje uvedené Dotknutou osobou pri jej registrácii v systéme e-shopu (za predpokladu, že Dotknutá osoba pri registrácii v systéme e-shopu uviedla aj adresu trvalého pobytu a adresu pre doručovanie; ak tieto údaje neboli Dotknutou osobou uvedené pri registrácii v systéme e-shopu, bude Dotknutá osoba vyzvaná na uvedenie týchto osobných údajov pri vytvorení objednávky), pokiaľ Dotknutá osoba Prevádzkovateľovi výslovne neoznámi iné osobné údaje pri vykonaní objednávky v systéme e-shopu.

 

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané pri objednaní tovaru v systéme e-shopu na základe vzniku povinnosti Prevádzkovateľa plniť jeho povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba počas plynutia zákonnej záručnej doby tovaru naposledy zakúpeného Dotknutou osobou v systéme e-shopu.

 

 • Spracúvanie osobných údajov pri objednaní tovaru v systéme e-shopu,na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

 

 • V prípade objednania tovar ponúkaného v e-shope Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na účely doručovania, kontaktné údaje (telefónne číslo a adresa pre doručovanie elektronickej pošty) spolu s údajmi o objednávkach vykonaných Dotknutou osobou v systéme e-shopu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a za účelom (i) ochrany jeho právnych nárokov; (ii) zlepšenia Prevádzkovateľom poskytovaných služieb s cieľom uľahčiť nakupovanie v systéme e-shopu jeho návštevníkom; a (iii) vytvárania prispôsobených reklám a ponúk odosielaných Dotknutej osobe.

 

 • Za účelom ochrany právnych nárokov Prevádzkovateľa sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa pri objednaní tovaru ponúkaného v e-shope uchovávané počas plynutia zákonnej premlčacej doby predĺženej o desať kalendárnych mesiacov. Pre ostatné účely (zlepšenia Prevádzkovateľom poskytovaných služieb s cieľom uľahčiť nakupovanie v systéme e-shopu jeho návštevníkom; vytvárania prispôsobených reklám a ponúk odosielaných Dotknutej osobe) sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa pri zakúpení tovaru ponúkaného v e-shope spracúvané po dobu v trvaní najviac piatich kalendárnych mesiacov.

 

 • Spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu

 

 • Prevádzkovateľ aj bez súhlasu Dotknutej osoby spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na účely doručovania, kontaktné údaje (telefónne číslo a adresa pre doručovanie elektronickej pošty) na účely plnenia jeho zákonných povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä, nie však výlučne zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 • Sprístupnenie osobných údajov Dotknutej osoby tretím osobám

 

 • Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby nesprístupňuje, nezverejňuje a ani neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou osôb, ktorých služby využíva (i) na účely doručovania tovaru objednaného v systéme e-shopu, ktorý sú []; (ii) na účely prevádzky a správy systému e-shopu, ktorými sú [●];a (ii)na účely poskytovania právnych a účtovných/audítorských služieb. Prevádzkovateľ pri sprístupnení osobných údajov Dotknutej osoby tretím osobám dodržiava všetky potrebné bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia v rozsahu nevyhnutom na zabezpečenie ochrany takýchto osobných údajov.

 

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín

 

 • Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje Dotknutých osôb do tretích krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Zo strany niektorých osôb, ktorých služby Prevádzkovateľ využíva na účely prevádzky a správy systému e-shopu realizujú prenosy osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom pri prezeraní e-shopu. Tieto osoby realizujú prenos osobných údajov v súlade s [US-EU Privacy Shield], čím je zabezpečená náležitá ochrana osobných údajov Dotknutých osôb.

 

 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

 • Prevádzkovateľna základe oprávneného záujmu spracúva údaje podľa článku 1.1 tohto dokumentu, na základe ktorých môžu byť Dotknuté osoby zaraďované do skupín, ktorým môžu byť následne zobrazované prispôsobené reklamy a/alebo zasielané špecifické ponuky alebo ktorých potrebám môže byť prispôsobovaný obsah e-shopu. Prevádzkovateľ tak vykonáva automatické spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby a profilovanie. Následkom profilovanie môžu byť jedine a výlučne prispôsobovanie reklám, reklamných kampaní a ponúk pre Dotknuté osoby prípadne prispôsobovanie systému e-shopu potrebám a správaniu Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ však na základe profilovania nevykonáva žiadne individuálne rozhodovanie.

 

 • Spôsob ochrany osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany osobných údajov Dotknutých osôb, pričom postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vykonáva všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov tieto uchováva v chránenej databáze na serveri, ktorý je vo vlastníctve [] s obmedzeným prístupom len pre Prevádzkovateľa. Databáza obsahujúca osobné údaje Dotknutých osôb je chránená pred jej poškodením, zneužitím a pozmeňovaním prostredníctvom bezpečnostného kryptovania a prístup do nej je zabezpečený meniacim sa alfa-numerickým kódom s viacerými stupňami zabezpečenia a obmedzeným pripojením do internetovej siete.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Prevádzkovateľ súčasne poskytuje informácie o právach Dotknutých osôb vyplývajúcich im zo Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

 

 • Právo na prístup k osobným údajom

 

 • Dotknutá osoba ma právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva takéto osobné údaje, má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele spracúvania osobných údajov; (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov; (iii) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; (iv) dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; (v) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať spracúvanie osobných údajov; (vi) práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov; (vii) zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od Dotknutej osoby; a (vii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. 28 ods. 1a 4 Zákonao ochrane osobných údajov, pričom v týchto prípadoch Prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytne informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu.

 

 • Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa ust. 48 ods. 2 až 4 Zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje Dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo Dotknutej osoby získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

 • Právo na opravu osobných údajov

 

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na výmaz osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

 

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a)Zákona o ochrane osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) alebo ust. § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov(článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; (iii)Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov(článku 21 ods. 1 Nariadenia) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov(článku 21 ods. 2 Nariadenia); (iv) sa osobné údaje spracúvajú nezákonne; (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo (v) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa ust. § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov (článku 8 ods. 1 Nariadenia).

 

 • Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a tieto je povinný z vyššie uvedených dôvodov vymazať, podnikne so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady, primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo Prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

 • Povinnosť vymazať osobné údaje na základe žiadosti Dotknutej osoby sa neaplikuje v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; (ii) na splnenie povinnosti podľa Zákonao ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi; (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s ust. § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zákonao ochrane osobných údajov (článok 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia a článok 9 ods. 3 Nariadenia); (iv) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa ust. § 78 ods. 8 Zákonao ochrane osobných údajov (článok 89 ods. 1 Nariadenia), ak je pravdepodobné, že právo na výmaz osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo (e) na uplatnenie právneho nároku.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v prípade, ak (i) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo (iv) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa ust. 27 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov(článok 21 ods. 1 Nariadenia) vykonávaného na základe verejného alebo právneho záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

 

 • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo z vyššie uvedených dôvodov, okrem uchovávania môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

 

 • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí z vyššie uvedených dôvodov, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa ust. § 13 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) alebo podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ nesmie ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

 

 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa ust. § 78 ods. 8 Zákonao ochrane osobných údajov (článok 89 ods. 1 Nariadenia).

 

 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

 • Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie.Prevádzkovateľ vykonáva automatické spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby a profilovanie podľa bodu 1.7 tohto dokumentu. Pre prípad, že by sa automatizované individuálne rozhodovanie uskutočnilo na základe automatizovaného spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, ktorú skutočnosť však Prevádzkovateľ nepredpokladá, Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknuté osoby.

 

 • Odhliadnuc od vyššie uvedeného Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené však neplatí v prípade, ak je rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom; (ii) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, alebo (iii) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

 

 • V prípade, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom alebo je založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, je Prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, a to najmä (i) práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Prevádzkovateľa, (ii) práva vyjadriť svoje stanovisko a (iii) práva napadnúť rozhodnutie.

 

 • Rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa ust. § 16 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov (článok 9 ods. 1 Nariadenia), okrem prípadov, ak sa uplatňuje ust. § 16 ods. 2 písm. a) Zákona (článok 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia) alebo ust. § 16 ods. 2 písm. g) Zákonao ochrane osobných údajov (článok 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

 • Dotknutá osoba, ktorá má za to, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom, bola dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením, Zákonom o ochrane osobných údajovalebo osobitným právnym predpisom v oblasti ochrany osobných údajov, je oprávnená obrátiť sa s návrhom na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajovna Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

 • Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa

 

 • Dotknutá osoba uplatní svoje práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov u Prevádzkovateľa prostredníctvom písomnej žiadosti v (i) elektronickej podobe odoslanej elektronickou poštou (e-mailom) na adresu [] alebo (ii) listinnej podobe odoslanej na poštovú prepravu a doručenej na adresu sídla Prevádzkovateľa ([•], Slovenská republika).

 

 • Prevádzkovateľ poskytne dotknutým osobám náležitú súčinnosť pri uplatňovaní ich práv podľa Nariadenia a Zákonao ochrane osobných údajov.

 

 • V prípade, ak na strane Prevádzkovateľa vznikne oprávnená pochybnosť o totožnosti Dotknutej osoby (ktorej žiadosť bola doručená Prevádzkovateľovi), je Prevádzkovateľ oprávnený požiadať Dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií za účelom potvrdenia jej totožnosti.

 

 1. SÚBORY COOKIESA PIXELY

 

Pri navštívení e-shopu sú do zariadenia Dotknutej osoby ukladané a následne načítavané obsahovo nenáročné súbory cookies. Cookies je malý súbor písmen a čísel, ktorý sa ukladá v internetovom prehliadači alebo v pevnom disku (úložisku)zariadenia Dotknutej osoby. Niektoré cookies umožňujú Prevádzkovateľovi prepojiť aktivity počas prezerania e-shopu od chvíle, keď dôjde k otvoreniu webového prehliadača, do okamihu jeho zatvorenia. Vo chvíli zatvorenia okna internetového prehliadača, sa súbory cookies vymažú. Iné súbory cookies zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, pri navštívení webovej stránky (vrátane e-shopu), ktorá konkrétne cookies vytvorila. Pixely sú malé obrázky nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v elektronickej správe (e-maile), ktoré zhromažďujú informácie o využívanom internetovom prehliadači alebo zariadení využívanom na prezeranie internetových stránok. Súbory cookies možno rozlišovať na technické cookies; funkčné cookies; analytické cookies a marketingové a reklamné cookies.

 

 • Technické cookies

 

 • Technické cookies slúžia na zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti služieb e-shopu. Technické cookies sa spracúvajú najmä pri vytváraní užívateľských profilov, prihlasovaní, vytváraní objednávok v systéme e-shopu a ukladania tovaru do košíka v systéme e-shopu. Pokiaľ budú v internetovom prehliadači tieto cookies zablokované, e-shop nemusí fungovať správne a Prevádzkovateľ nemusí byť schopný zabezpečiť riadnu funkčnosť a poskytnutie služieb e-shopu.

 

 • Funkčné cookies

 

 • Funkčné cookies slúžia na zjednodušenie užívania e-shopu a zabezpečujú zachovanie Dotknutou osobou vybraných nastavení e-shopu napríklad v podobe nastavenia jazyka, v ktorom sa zobrazuje obsah e-shopu. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti e-shopu, ale výrazne zjednodušíjeho návštevu a užívanie.

 

 • Analytické cookies

 

 • Analytické cookies slúžia na vylepšenie funkčnosti a funkcií e-shopu v prospech jeho používateľov a umožňujú sledovať návštevnosť e-shopu a jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy a tiež prispôsobovať obsah e-shopu. Analytické cookies sa v systéme e-shopu zhromažďujú skriptom obchodnej spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. Prevádzkovateľ pracuje jedine a výlučne len s cookies v anonymizovanej podobe, z ktorých nie je možné zistiť ako sa konkrétny užívateľ e-shopu správal (aké stránky navštívil a aké ponuky služieb si prezeral a pod).

 

 • Marketingové a reklamné cookies

 

 • Marketingové a reklamné cookies slúžia na účely zobrazovania reklamy, ktorá môže Dotknutú osobu s ohľadom na jej správanie pri navštívení e-shopu alebo iných internetových stránok zaujímať a na realizáciu Prevádzkovateľom pripravovaných reklamných kampaní. Marketingové a reklamné cookies sú ukladané len na základe súhlasu Dotknutej osoby udeleného pri navštívení e-shopu.

 

 • Ovplyvnenie spracovávania súborov cookies

 

 • Spracovávanie súborov cookies možno ovplyvniť zapnutím funkcie anonymného prehliadania pri používaní niektorého z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome), ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch v rátane Elektronického portálu. Spracovávanie súborov cookies možno ovplyvniť aj úplným zákazom ich spracúvania v internetovom prehliadači. Avšak v prípade úplného zákazu spracovávania súborov cookies vrátane spracovávania technických a funkčných cookies, môže dôjsť k znemožneniu riadneho fungovania niektorým funkcií Elektronického portálu.

 

 • Spracovávanie analytických cookies Prevádzkovateľom možno jednoducho kontrolovať, prostredníctvom tohto prídavného programu od obchodnej spoločnosti Google Inc. alebo v nastavení súkromia v systéme e-shopu. Vypnutím spracovávania analytických cookies však bude podstatne sťažená možnosť Prevádzkovateľa na zlepšovanie funkčnosti e-shopu.

 

 • Za účelom odmietnutia spracovania cookies (s výnimkou technických cookies) sa môže ktorákoľvek Dotknutá osoba, ktorá navštívila e-shop písomne obrátiť na Prevádzkovateľa so žiadosťou o odmietnutie spracovania súborov cookies. Odmietnutie spracovávania funkčných a analytických cookies nemá za následok nemožnosť prístupu na e-shop ani nevedie k odmietnutiu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo k nemožnosti vykonania objednávky v systéme e-shopu. Odmietnutie spracovania funkčných a analytických cookies však môže viesť k zníženiu funkčnosti e-shopu a/alebo nedostupnosti niektorých jeho funkcií.